Stubbengmoen, Harestua

Kontaktpersoner

Gøril Bergh
Daglig leder / Partner
T: +47 414 14 125 E: gb@tigereiendom.no

Harestua Næringspark: Byggeklare næringstomter, ca. 3-14 dekar. Eksponering mot Rv4. 30 min. til Oslo

Beliggenhet

Harestua er et tettsted i Lunner kommune i Oppland. Lunner kommune er en del av Hadeland som omfatter Jevnaker, Lunner og Gran kommune. Hadeland har cirka 30.000 innbyggere. Lunner blir en del av Viken fra januar 2020.

Harestua har cirka 2.350 innbyggere, mens Lunner kommune har en befolkning i overkant av 9.000 innbyggere. Det registreres en økt tilflytting til Lunner kommune, og Harestua i særdeleshet. Det pågår en betydelig utvikling av stedet med større utbygging i sentrum av Harestua. Harestua er også holdeplass på Gjøvikbanen, noe som også gjør det attraktivt for pendlere og de som jobber på Harestua.

Harestua er omkranset av flott natur med Romeriksåsen på en side, og Nordmarka i vest på en annen side. For innbyggere er det det gode muligheter for friluftsliv, trening, jakt og fiske. Harestua tilbyr en høy bo- og livskvalitet for sine innbyggere, hvor nærheten til naturen er en viktig faktor. Harestua Næringspark har en attraktiv beliggenhet for næringsvirksomhet ved innfarten til Harestua sentrum og med gode profileringsmuligheter mot RV4. 

Avstander:

Tog - 40 min. til Oslo S

Bil – 40 min til Oslo

Bil – 35 min til Gardermoen

Bil – 40 min til Hønefoss

Bil – 60 min til Gjøvik

Regulering og annet

Regulering

Detaljregulering for Stubbengmoen Næringspark (vedtatt 15.09.2017, revidert 03.04.2018), og mindre endring av detaljregulering datert 15.11.2019.  

Arealbruk

Eiendommen er regulert til kombinert bebyggelse og anlegg (BAA, plasskrevende varehandel, kontor, industri og lager). Kontorvirksomhet er kun tillatt som et ledd i driften av industri, lager og plasskrevende varehandel.

Med plasskrevende varer menes biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler /hagesentre. Industri som utgjør forurensning av vassdraget, tillates ikke etablert. Brann og eksplosjonsfarlig industri tillates ikke etablert. Definisjonen av plasskrevende varehandel er i tråd med kommuneplanbestemmelsene § 2.2.5 og regional planbestemmelse for Oppland punkt 2 e).

For øvrig henvises det til de angjeldende reguleringsbestemmelsene som fremgår av prospekt.


Annet - nøkkelopplysninger

Selger / hjemmelshaver

Harestua Næringspark AS, org. nr. 921 458 479.

Hjemmelshaver er Lunner Almenning. Lunner Almenning er eier av selgerselskapet Harestua Næringspark AS.  

Eiendomsskatt

For 2019 er promillen for næringseiendommer 4,8.

Vann og avløp

Selger legger vann og avløp frem til eiendomsgrensen fra opparbeidet vei.

Konsesjon

Eiendommen er normalt ikke konsesjonspliktig for norske kjøpere.

Overvannshåndtering

Det vil bli etablert ett felles overvanns- og fordrøyningsbasseng for
hele næringsparken av selger. Kjøper betaler kr 45 pr m2 (eks mva) i
anleggsbidrag. Denne løsningen vil totalt sett gi en rimeligere opparbeidelseskostnader
for kjøpere enn ved lokal overvannshåndtering pr tomt.

Felles tavle

Ved adkomsten til Tomteområdet (del av tomt 1) vil Selger sette opp en stor tavle som viser aktørene i parken. Selger skal administrere og vedlikeholde tavlen. Kjøper plikter å være med på ordningen i form av å la sitt navn oppføre på tavlen og betale avtalte kostnader. Det er avtalt et oppstartsgebyr stort kr 5 000 eks. mva. pr skilt på tavlen (i tillegg kommer de faktiske kostnader knyttet til utforming/etablering av Kjøpers skilt), samt et administrasjonsgebyr for strøm til og årlig vedlikehold av tavlen (Kjøper besørger og bekoster selv løpende vedlikehold av sitt eget logo-skilt på tavlen) på kr 3 000 eks. mva. Prisen skal indeksreguleres én gang i året i henhold til økningen i konsumprisindeksen (KPI). Selger skal tinglyse en områdeservitutt med pliktig skiltmedlemsskap for alle eiendommer/parseller på Tomteområdet.

Prisantydning

Fra kr 3.750.000 til kr 16.000.000 pr parsell. Omkostninger kommer i tillegg.  

Ca kr 800 pr m² for normalt planert grunn. Dersom det avtales særskilt tilpasninger vil prisen justeres forholdsmessig kostnaden for tilpasningen. 

Omkostninger

Kjøper bekoster dokumentavgift til staten på 2,5% av kjøpesummen, i tillegg til gjeldende satser for tinglysning av skjøte og pantedokumenter.